Studieverenigingen overlegorgaan NHL

SO NHL is hét studieverenigingen overlegorgaan van de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Alle studieverenigingen die de NHL Hogeschool kent zijn aangesloten bij het overlegorgaan. Hieronder vindt u algemene informatie over wat een studievereniging haar studenten biedt en welke studieverenigingen er te vinden zijn op de NHL hogeschool te Leeuwarden.

Wat biedt een studievereniging aan de studenten:

Verdieping en verbreding
Iedere studievereniging van de NHL Hogeschool organiseert meerdere keren per jaar educatieve activiteiten waaraan de leden van de studievereniging kunnen deelnemen. Hierbij kunt u denken aan het uitnodigen van gastspreker, organiseren van debatten rond een actueel thema, studie gerelateerde uitstapjes naar de rest van het land of studiereizen die educatief van aard zijn. Al deze activiteiten vallen onder de noemer verdieping en verbreding. Dit houdt in dat de studievereniging verdiepende en verbredende stof aan de studenten aanbiedt opdat de studenten meer kennis verwerven tijdens de opleiding.

Ontspanning
Studenten blijven studenten. Daarom dient er ook ruimte te zijn om zo nu en dan te ontspannen. Ook deze ontspannende activiteiten vinden meerdere malen per jaar plaats. Hierbij kunt u denken aan borrels, feesten, niet-educatieve reizen en sportactiviteiten. Ook deze ontspannende activiteiten zijn van toegevoegde waarde voor de studenten. Hierin bevinden de studenten zich namelijk met gelijk gestemde en wordt er vaak gesproken over de opleiding en de hieraan gekoppelde maatschappelijke veranderingen.

Studiesucces
Zowel direct als indirect zal het studiesucces van de studenten bevorderd worden wanneer hij/zij lid is van een studievereniging. Veel studievereniging van de NHL Hogeschool organiseren interne bijlesmogelijkheden voor en door studenten. Studenten uit hogere jaarlagen zijn bereid de opgedane kennis te delen met andere studenten die daar behoefte aan hebben. Zo zijn er op iedere opleiding een aantal struikelvakken waar de studenten elkaar mee kunnen helpen. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Enerzijds krijgt de student gratis bijles, anderzijds ontvangen studenten die bijles geven hiervoor vrijekeuze punten. Indirect kan het lid zijn van een studievereniging ook bijdragen aan het studiesucces van de student. De student kent namelijk studenten uit hogere jaarlagen en hierdoor wordt de drempel om met medestudenten in gesprek te gaan verlaagd. Hierdoor kan de student gemakkelijk informatie uitwisselen met medestudenten over de opleiding, stages en studievaardigheden die de student kan helpen makkelijker door de opleiding heen te komen.

Netwerk
Wat binnen een studievereniging een overkoepelend gegeven is, is dat de student zowel bewust als onbewust werkt aan zijn of haar netwerk. Studenten onderling komen namelijk meer met elkaar in contact. Aangezien een studievereniging gelieerd is aan een bepaald vakgebied is de kans dat de studenten elkaar later in het werkveld tegenkomen groot. Daarbij krijgt de student ook de kans om contact te leggen met professionals uit het werkveld. Ook dit is een toegevoegde waarde voor het netwerk van de student zijn. Voornamelijk wanneer een student actief betrokken is binnen de studievereniging zal de student zijn of haar netwerk enorm uitbreiden.

Professionele vaardigheden
Binnen een studievereniging krijgen studenten ook de kans om te werken aan de professionele vaardigheden. Hierbij kunt u denken aan competenties als plannen, organiseren, overleggen en het concreet uitwerken van verschillende concepten en ideeën. Dit neemt de vorm aan van het actief zijn binnen commissies. De meeste studieverenigingen hebben een aantal algemene commissies. Activiteiten-, feest-, promotie-, kas-, reis- en de introductiecommissie. Iedere studievereniging zet naar eigen inzicht ook nog andere commissies op. Daarnaast is er voor de studenten ook de mogelijkheid om in het bestuur van een studievereniging actief te zijn. Binnen het bestuur zal de student de mogelijkheid hebben zichzelf nog verder te ontwikkelen. Voor een dagelijks bestuur dient een studievereniging in ieder geval een voorzitter, secretaris en een penningmeester te hebben. Binnen het bestuur houdt de student zich bezig met het besturen van de studievereniging, het schrijven van beleidsstukken, het onderhouden van het interne en externe netwerk en het plannen en leiden van de algemene ledenvergaderingen.

Al met al kunnen de studieverenigingen een grote toegevoegde waarde leveren voor alle studenten. Voorwaarde hiervoor is dan wel dat de student lid is van de studievereniging. De student kan dan naar eigen inzicht zoveel mogelijk uit zijn of haar studententijd halen. Van zo en nu dan eens aanschuiven bij een borrel tot het besturen van een studievereniging en alles daartussenin.
Op de volgende pagina’s vind u alle bij SO-NHL bekende studieverengingen van de NHL Hogeschool. Hierin staat kort aangegeven over welke studierichtingen de studieverenging zicht ontfermt en geven de studieverenigingen in het kort aan waar zij voor staan.

Sg Trias politica

Het studiegenootschap Trias Politica is de studievereniging van de Thorbecke academie van de NHL Hogeschool. Het studiegenootschap ontfermt zich over de opleidingen; bestuurskunde, integrale veiligheid, rechten en European studies. Het studiegenootschap is in het collegejaar 2001-2002 opgericht. Dit jaar viert Sg Trias Politica dan ook haar derde lustrum. Hiermee is Sg Trias politica dé oudste studievereniging die de NHL hogeschool kent.

Alleen een studie maakt nog geen student, vandaar dat het Studiegenootschap zich met het dagelijks bestuur (Praesidium) en tal van commissies inzet voor activiteiten die studie gerelateerd zijn. Door studenten een warm nest te bieden en te stimuleren om zichzelf te ontplooien, is het genootschap de ideale plaats om naast de studie net dat beetje extra uit de studie/studententijd te halen. Wij bieden verruimende gastcolleges en activiteiten aan om zo de leden een beeld te geven van het (mogelijke) werkveld en de leden te verrijken met extra informatie naast de studie. Hierbij kunnen leden via het netwerk van het Studiegenootschap en de activiteiten veel nuttige en belangrijke contacten opdoen. Daarnaast biedt ook het genootschap een sociale omgeving met gemotiveerde leden, waar ruimte is voor discussie en het opbouwen van een vriendenkring. Naast de educatieve activiteiten die het Studiegenootschap organiseert, organiseert zij ook een tweewekelijkse borrel en een jaarlijks gala, zodat leden elkaar ook buiten de studie beter kunnen leren kennen.

Sv Nes

De studievereniging Navigo Ergo Sum, of in het kort Nes, is de studieverenigingen voor de opleiding scheepsbouwkunde van het Maritiem instituut Willem Barentsz. Deze studievereniging is in het collegejaar 2006-2007 opgericht. Dit jaar viert Sv Nes dan ook haar tweede lustrum.

De vereniging heeft drie hoofdtaken, namelijk de studenten in contact brengen met bedrijven in de sector, studenten meer scheepsbouwkundige kennis geven en sociale activiteiten organiseren voor de studenten. In de praktijk heeft een activiteit vaak aspecten van al deze doelen.

Sv Increase

De studievereniging Increase is de studievereniging voor het domein Economics van de NHL Hogeschool. Deze studieverenging is in 2006 opgericht. Samen met Sg Trias Politica en Sv nes is Sv Increase een van de oudere studieverenigingen op de NHL hogeschool. De studievereniging Increase vertegenwoordigt het domein Economics aan de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Hier vallen Accountancy, Bedrijfseconomie en Financial Service Management onder. De doelstelling van onze vereniging is het bieden van een meerwaarde aan de Economics student. Met meerwaarde bedoelen wij onder andere de student inzicht te laten verkrijgen in de markt waarin zij later zullen participeren. Dit proberen wij te bereiken door middel van verschillende activiteiten.

Sv RUN CMD

De studievereniging RUN communication multimedia design, of in het kort RUN CMD, is de studievereniging van de opleiding communication multimedia design. Deze studievereniging is in het collegejaar 2014-2015 geïnitieerd en statutair vastgelegd. In 2014 is het idee een studieverenging te starten begonnen. Zo’n 900 CMD studenten met over het algemeen veel overeenkomende interesses, daar moet toch meer uit te halen zijn? Het bevorderen van kennis en informatie uitwisseling tussen studenten, docenten en professionals onderling staat hierin dan ook centraal. We zien het als een soort kompas, waar iedereen aan mee bouwt. We willen in ieder geval de mogelijkheid en ruimte faciliteren om met je mede CMD’er in contact komen.

Sv Magiso

De studievereniging Magistri Sociales, of in het kort Magiso, is de studievereniging voor de lerarenopleidingen; aardrijkskunde, geschiedenis, gezondheidszorg & welzijn, economie en maatschappijleer. Deze studievereniging is in het collegejaar 2015-2016 geïnitieerd en statutair vastgelegd in augustus 2016. De doelstelling van de vereniging is om de kennis van de studenten te bevorderen en het uitwisselen van informatie tussen studenten, docenten en professionals. Dit willen wij bereiken door het organiseren van educatieve-, feestelijke-, formele-, en informele activiteiten.

Sv Salutem

De studievereniging Salutem is de studievereniging voor het instituut Zorg & welzijn. Deze studievereniging is in het collegejaar 2015-2016 geïnitieerd en statutair vastgelegd in de zomer va 2016.

Salutem is een studievereniging gericht op studenten Zorg en Welzijn. Wij willen jouw studietijd nog leuker maken door het organiseren van ontspannen, sportieve en leerzame activiteiten en zeker ook een feestje op z’n tijd! Hierdoor kom je op een leuke manier in contact met je medestudenten en het toekomstige werkveld.

SV THE COMmunity

De studievereniging COMmunity is de studievereniging voor de afdeling communicatie van de NHL Hogeschool. De studievereniging is in het collegejaar 2014-2015 geïnitieerd.

Onze missie is simpel: wij willen de studie voor communicatiestudenten leuker, makkelijker en aangenamer maken. Hoe wij dit gaan realiseren? Denk aan bijspijkercursussen, samenvattingen, bedrijfsbezoeken maar ook gezelligheid! ‘The COMmunity’ biedt communicatiestudenten studieondersteuning en kansen om te netwerken met studiegenoten of mensen uit het werkveld. Dit is niet alleen heel gezellig, het kan ook heel handig zijn voor je studie!

Sv Stuverta

De studievereniging Talen, of in het kort Stuverta, is de studievereniging voor de lerarenopleidingen; Nederlands, Engels, Fries, Duits en Frans. Deze studievereniging is in het collegejaar 2014-2015 geïnitieerd en statutair vastgelegd in het collegejaar 2015-2016.

Sv Ingenio

SV Ingenio is een studievereniging voor en door Engineeringstudenten, die ondersteuning biedt tijdens de opleiding.

Ingenio is een opstartende studievereniging voor de studenten van de afdelingen Engineering (Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Technische bedrijfskunde) en HBO-ICT op de NHL hogeschool. De vereniging heeft als doel om de studie ervaring van de studenten Engineering en HBO-ICT te verrijken. Dit willen wij bereiken door een medium te worden voor de studenten uit de verschillende jaren en studies, en zo de samenwerking en contact tussen de studenten te stimuleren.

Sv Creatorem Mundi

Studievereniging Creatorem Mundi is de studievereniging voor de afdeling Built Environment van de NHL Hogeschool. Deze afdeling bestaat uit de opleidingen Bouwkunde, Ruimtelijke Ontwikkeling en Civiele Techniek.

De vereniging heeft als doel om de vakgerichte kennis van de studenten te vergroten door middel van symposia, gastcolleges en zowel binnenlandse als buitenlandse excursies. Natuurlijk willen wij ook graag dat de studenten het onderling goed met elkaar kunnen vinden en dat ze later terug kunnen kijken op een geweldige studententijd. Om die redenen organiseren wij een aantal keer per jaar borrels en feestjes zodat de studenten elkaar eens treffen onder andere omstandigheden dan tijdens projecten.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.